รายชื่อนศ.
รายวิชา551242 : ENGLISH FOR ENGINEER II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
2 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering10
3 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
4 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
5 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
6 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
7 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering40
8 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering40
9 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering40
10 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น  Mechatronics Engineering10
11 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering40
12 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
13 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering40
14 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering40
15 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering40
16 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering40
17 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering40
18 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
19 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering40
20 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
21 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
22 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
23 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
24 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering10
25 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
26 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ  Mechatronics Engineering10
27 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering10
28 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี  Mechatronics Engineering10
29 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering10
30 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
31 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering10
32 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering10
33 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering10
34 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering10
35 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering10
36 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
37 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering10
38 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ  Mechatronics Engineering10
39 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
40 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
41 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ  Mechatronics Engineering40
42 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering10
43 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา  Mechatronics Engineering40
44 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
45 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering10
46 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
47 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
48 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
49 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering10
50 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering10
51 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering10
52 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
53 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
54 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering10
55 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering10
56 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering10
57 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
58 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
59 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
60 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
61 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.