รายชื่อนศ.
รายวิชา551365 : INTRODUCTION TO ROBOTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering40
2 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา  Mechatronics Engineering10
3 B6101008 นายพรชัย สีโคตร  Mechatronics Engineering40
4 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering40
5 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering40
6 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering40
7 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering10
8 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม  Mechatronics Engineering40
9 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering40
10 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering40
11 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
12 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering40
13 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering10
14 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering10
15 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
16 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์  Mechatronics Engineering10
17 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
18 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ  Mechatronics Engineering10
19 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี  Mechatronics Engineering10
20 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering10
21 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
22 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering10
23 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก  Mechatronics Engineering10
24 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ  Mechatronics Engineering10
25 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering10
26 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering10
27 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
28 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
29 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering10
30 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ  Mechatronics Engineering10
31 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
32 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
33 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
34 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering10
35 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
36 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering10
37 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
38 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering10
39 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล  Mechatronics Engineering10
40 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน  Mechatronics Engineering10
41 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์  Mechatronics Engineering10
42 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล  Mechatronics Engineering10
43 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ  Mechatronics Engineering10
44 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม  Mechatronics Engineering10
45 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.