รายชื่อนศ.
รายวิชา551251 : ENGINEERING MATHEMATICS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering10
2 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
3 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
4 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering10
5 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering10
6 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering10
7 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering10
8 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
9 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering10
10 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering10
11 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
12 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering10
13 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
14 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
15 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
16 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
17 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering10
18 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering10
19 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
20 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
21 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
22 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
23 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering10
24 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
25 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering10
26 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
27 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
28 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
29 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
30 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering10
31 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
32 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
33 B6335304 นางสาวภัทราพร บุญชู  Mechatronics Engineering10
34 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
35 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering10
36 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
37 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING10
39 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  PRECISION ENGINEERING10
40 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING10
41 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
42 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
43 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
44 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
45 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
46 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
47 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  PRECISION ENGINEERING10
49 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING10
50 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.