รายชื่อนศ.
รายวิชา1101331 : FUNDAMENTAL OF DATA CURATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
2 B6325084 นายอภิเดช อรรถเวทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
5 B6301071 นางสาววฤษดี ดวงราษี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
6 B6320348 นางสาวกัญญ์ชวัลกร จุลศักดิ์ธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
7 B6316600 นางสาวปณิตตรา รุจิเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
8 B6320393 นางสาวกรีญาธร ญาติสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
9 B6316624 นางสาวจิรวดี ครุฑทองขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
10 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
11 B6316631 นายพีชญ์คุณศร์ บัวแย้ม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
12 B6333911 นายกวีกานต์ กุลวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
13 B6320379 นายนัฐพงศ์ สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
14 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
15 B6301149 นายปุญญพัฒน์ สีหวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
16 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
17 B6325022 นายทัตพงศ์ หงษ์บูชา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
18 B6324995 นางสาวพัณณิตา มณีวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.