รายชื่อนศ.
รายวิชา525306 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME
2 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME
3 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME
4 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME
5 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME
6 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME
7 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME
8 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME
9 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME
10 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME
11 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
12 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME
13 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME
14 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME
15 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME
16 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME
17 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME
18 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME
19 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME
20 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME
21 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME
22 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME
23 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME
24 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME
25 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME
26 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME
27 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME
28 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME
29 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME
30 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME
31 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME
32 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME
33 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME
34 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME
35 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME
36 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME
37 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
38 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME
39 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME
40 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME
41 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.