รายชื่อนศ.
รายวิชา525306 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
2 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
3 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
4 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
5 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
6 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
7 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
8 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
9 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
10 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
11 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
12 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
13 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
14 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
15 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
16 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
17 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
18 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
19 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
20 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
21 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
22 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
23 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
24 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
25 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
26 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
27 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
28 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
29 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
30 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
31 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
32 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
33 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
34 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
35 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
36 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
37 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
38 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
39 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
40 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
41 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.