รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE40
2 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
3 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
4 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
5 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
6 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
7 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
8 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
9 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
10 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
11 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
12 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
13 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering40
14 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering40
15 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering40
16 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering40
17 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
18 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
19 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
20 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering40
21 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE40
22 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
23 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
24 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
25 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE40
26 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE40
27 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE40
28 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
29 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
30 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
31 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
32 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME40
33 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
34 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
35 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
36 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering40
37 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
38 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering40
39 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering40
40 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering40
41 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
42 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
43 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering40
44 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
45 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
46 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
47 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
48 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
49 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
50 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
51 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE40
52 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
53 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.