รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
2 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering
3 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering
4 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE
5 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE
6 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING
7 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
8 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING
9 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
10 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
11 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
12 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering
13 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering
14 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering
15 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE
16 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE
17 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE
18 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME
19 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME
20 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering
25 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering
26 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A
27 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A
28 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A
29 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A
30 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A
31 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A
32 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A
33 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A
34 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A
35 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A
36 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A
37 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A
38 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A
39 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A
40 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.