รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ  CE10
5 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
7 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
8 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
9 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
10 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
11 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
12 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
13 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
14 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
15 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
16 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
17 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
18 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
19 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
20 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
21 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
22 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
25 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
26 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
27 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
28 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A60
29 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A60
30 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
31 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A60
32 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A60
33 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
34 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
35 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A10
36 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
37 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
38 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE10
39 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.