รายชื่อนศ.
รายวิชา524206 : CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
2 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE40
3 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE10
4 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
5 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
6 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร  ChemE10
7 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
8 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
9 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
10 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
11 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
12 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
13 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
14 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
15 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
16 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
17 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE60
18 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.