รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE40
2 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
9 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
10 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
11 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
16 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
19 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
20 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
21 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
22 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
23 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.