รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
2 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
5 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.