รายชื่อนศ.
รายวิชา523374 : SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
2 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
3 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
4 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
5 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
6 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
7 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
8 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
9 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
10 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
11 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
12 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
13 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
14 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
15 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
16 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
17 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
18 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
19 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.