รายชื่อนศ.
รายวิชา332251 : INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.