รายชื่อนศ.
รายวิชา332251 : INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.