รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING
2 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering
3 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering
4 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering
5 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering
6 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering
7 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering
8 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering
9 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering
10 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering
11 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering
12 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
13 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering
14 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering
15 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering
16 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering
17 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering
18 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering
19 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์  Environmental Engineering
20 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering
21 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering
22 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering
23 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering
24 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering
25 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering
26 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering
27 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering
28 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering
29 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering
30 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering
31 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering
32 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering
33 B6214326 นางสาวสุพิชฌาย์ เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering
34 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering
35 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering
36 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering
37 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering
38 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering
39 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering
40 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering
41 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering
42 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering
43 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering
44 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
45 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering
46 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering
47 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering
48 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering
49 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering
50 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering
51 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering
52 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.