รายชื่อนศ.
รายวิชา553613 : RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302177 นายวรพจน์ อินต๊ะ  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
2 M6302184 นายวันดี ฝากไธสง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
3 M6303334 นายวิวัฒนา หาอุบล  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
4 M6303310 นายณัฐพงษ์ วินิจสุมานนท์  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
5 M6303464 นายสิทธิศักดิ์ แสนโพธิ์  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
6 D6301071 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
7 M6302153 นายทรงวุฒิ จุนโนนยาง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
8 M6302818 นายคณาทิพย์ สีเสมอ  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
9 M6302191 นายจีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
10 M6302801 นายณัฐพล ศรีเมือง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
11 M6302160 นายวทัญญู เพียงกระโทก  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.