รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
3 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6234607 Ms.LINA CHHUN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
27 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
28 B6234614 MissMAO CHEN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
29 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
30 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
31 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING60
32 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
33 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
34 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
35 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
38 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
39 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
40 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
41 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
42 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
43 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
44 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
45 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
46 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
47 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.