รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
4 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
5 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
6 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE10
7 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
10 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
11 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
12 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
13 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
14 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
15 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
16 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
17 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
18 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
19 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
20 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
21 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
22 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
23 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
26 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
27 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
28 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
29 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
30 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A60
31 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
32 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A60
33 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A60
34 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A60
35 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A60
36 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A60
37 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
38 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
39 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A60
40 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
41 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
42 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.