รายชื่อนศ.
รายวิชา214206 : ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
2 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
3 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
4 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
5 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
6 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
27 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
29 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
30 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE
32 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี  INFORMATION SCIENCE
33 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน  INFORMATION SCIENCE
34 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE
35 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE
36 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม  INFORMATION SCIENCE
37 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม  INFORMATION SCIENCE
38 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE
39 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE
40 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี  INFORMATION SCIENCE
41 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE
42 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร  INFORMATION SCIENCE
43 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์  INFORMATION SCIENCE
44 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE
45 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ  INFORMATION SCIENCE
46 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE
47 B6232078 นายวิธาน ภัทรษิธาน  INFORMATION SCIENCE
48 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE
49 B6205249 นางสาวกชพรรณ จุรีกานนท์  INFORMATION SCIENCE
50 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE
51 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE
52 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี  INFORMATION SCIENCE
53 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE
54 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE
55 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE
56 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.