รายชื่อนศ.
รายวิชา525304 : MACHINE DESIGN I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering
2 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering
3 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
4 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน  Automotive Engineering
5 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
6 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering
7 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering
8 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
9 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
10 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME
11 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME
12 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME
13 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
14 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME
15 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME
16 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME
17 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME
18 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
19 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME
20 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
21 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME
22 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME
23 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
24 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
25 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME
26 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
27 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
28 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME
29 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
30 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
31 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
32 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
33 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME
34 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
35 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME
36 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME
37 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME
38 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME
39 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
40 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME
41 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
42 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
43 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME
44 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
45 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
46 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
47 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
48 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME
49 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME
50 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME
51 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
52 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME
53 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
54 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
55 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
56 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
57 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME
58 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME
59 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME
60 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME
61 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
62 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
63 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
64 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME
65 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
66 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
67 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME
68 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME
69 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
70 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
71 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME
72 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME
73 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME
74 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.