รายชื่อนศ.
รายวิชา523276 : COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE
2 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE
3 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE
4 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE
5 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
6 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE
7 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
8 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE
9 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE
10 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
11 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE
12 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
13 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
14 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
15 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
16 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
17 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
18 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE
19 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE
20 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
21 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE
22 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE
23 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE
24 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
25 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
26 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
27 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
28 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE
29 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE
30 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE
31 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
32 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
33 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE
34 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE
35 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
36 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE
37 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
38 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
39 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
40 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
41 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
42 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE
43 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
44 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE
45 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
46 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE
47 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
48 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
49 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
50 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE
51 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE
52 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE
53 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
54 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE
55 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
56 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE
57 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
58 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE
59 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE
60 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
61 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE
62 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
63 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
64 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
65 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
66 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE
67 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE
68 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
69 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE
70 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE
71 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE
72 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
73 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE
74 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE
75 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE
76 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE
77 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE
78 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
79 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE
80 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE
81 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE
82 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
83 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
84 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE
85 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
86 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
87 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
88 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
89 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
90 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE
91 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
92 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE
93 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
94 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE
95 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.