รายชื่อนศ.
รายวิชา109206 : BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
2 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
3 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
4 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
5 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
6 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
7 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
8 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
9 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
10 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
11 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
12 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
13 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
14 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
15 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
16 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
17 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
18 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
19 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.10
20 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
21 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.10
22 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.