รายชื่อนศ.
รายวิชา214206 : ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
2 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
3 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
4 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
5 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
6 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
7 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
8 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
9 B6231705 นายธีรพล โชติไสว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
10 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
11 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
13 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
14 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
15 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
17 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
18 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
19 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
20 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
21 B6210960 นางสาวชนัญณิชา อรุณเรือง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
22 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
23 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
27 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
29 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
30 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
32 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE
35 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล  INFORMATION SCIENCE
36 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE
37 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา  INFORMATION SCIENCE
38 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE
39 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE
40 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE
41 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  INFORMATION SCIENCE
42 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE
43 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE
44 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE
45 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE
46 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE
47 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE
48 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE
49 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE
50 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE
51 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE
52 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE
53 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ  INFORMATION SCIENCE
54 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม  INFORMATION SCIENCE
55 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE
56 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE
57 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.