รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
3 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
54 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
55 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
57 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
58 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
59 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
60 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
61 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
62 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
63 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
64 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
65 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
66 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
67 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
68 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
69 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
70 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
71 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
72 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
73 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
74 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE10
75 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
76 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
77 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
78 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
79 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
80 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
81 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
82 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
83 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
84 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
85 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
86 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
87 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
88 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
89 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
90 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
91 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
92 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
93 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
94 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
95 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
96 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
97 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
98 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
99 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
100 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
101 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
102 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
103 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
104 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
105 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
106 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
107 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
108 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
109 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
110 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
111 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
112 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
113 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
114 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering10
115 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
116 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
117 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
118 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING10
119 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
120 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING10
121 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
122 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
123 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
124 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
125 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
126 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
140 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
148 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
151 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
152 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
153 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
155 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
156 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
157 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
158 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
159 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
160 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
161 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
162 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
163 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
164 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
165 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
166 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE10
167 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
168 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
169 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
170 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
171 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
172 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
173 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
174 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
175 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
176 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
177 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
178 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
179 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
180 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
181 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
182 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
183 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
184 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE10
185 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
186 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
187 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
188 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
189 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
190 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
191 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE10
192 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE10
193 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
194 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
195 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
196 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
197 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
198 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
199 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A10
200 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
201 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
202 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
203 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A60
204 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
205 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A60
206 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
207 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
208 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
209 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
210 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
211 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A60
212 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
213 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A60
214 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
215 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A60
216 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A60
217 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
218 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A60
219 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
220 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A60
221 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A60
222 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A60
223 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A60
224 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A60
225 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A60
226 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
227 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A60
228 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A60
229 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A60
230 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A60
231 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A60
232 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A60
233 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A60
234 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
235 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
236 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
237 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A60
238 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A60
239 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A60
240 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
241 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A60
242 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
243 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
244 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
245 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
246 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A10
247 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A60
248 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A60
249 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A60
250 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
251 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
252 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
253 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A60
254 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
255 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A60
256 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
257 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A10
258 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A60
259 B6322946 นายประกอบ ฤกษ์งาม  N/A10
260 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
261 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A60
262 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
263 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
264 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A60
265 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A60
266 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A60
267 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
268 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A60
269 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
270 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A60
271 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A10
272 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A60
273 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
274 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A60
275 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A10
276 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
277 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A60
278 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
279 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
280 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
281 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
282 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A60
283 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
284 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A60
285 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
286 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A60
287 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
288 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
289 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
290 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
291 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
292 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
293 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A60
294 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A60
295 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
296 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
297 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
298 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A60
299 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A60
300 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
301 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A60
302 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
303 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
304 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A60
305 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
306 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A60
307 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A10
308 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A60
309 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A60
310 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A60
311 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A60
312 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A10
313 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A60
314 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A60
315 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A60
316 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A60
317 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A60
318 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A60
319 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
320 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
321 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
322 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
323 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A60
324 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A60
325 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A60
326 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A60
327 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
328 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A60
329 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A60
330 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
331 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A60
332 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
333 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
334 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
335 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A60
336 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A60
337 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A60
338 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
339 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
340 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
341 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
342 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
343 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
344 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
345 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A60
346 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
347 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
348 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
349 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
350 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A60
351 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
352 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
353 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A60
354 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A60
355 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A60
356 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
357 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
358 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A60
359 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
360 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
361 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
362 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
363 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
364 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
365 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
366 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
367 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
368 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
369 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
370 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
371 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
372 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
373 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
374 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
375 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
376 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
377 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
378 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
379 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
380 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
381 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
382 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
383 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
384 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
385 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
386 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
387 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
388 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
389 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
390 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
391 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
392 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
393 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
394 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
395 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
396 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
397 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
398 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
399 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
400 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
401 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
402 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
403 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
404 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
405 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
406 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
407 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
408 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
409 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
410 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
411 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
412 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
413 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
414 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
415 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
416 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
417 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
418 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
419 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
420 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering10
421 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
422 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
423 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
424 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
425 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
426 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
427 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
428 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
429 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
430 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
431 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
432 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
433 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
434 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
435 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
436 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
437 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
438 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
439 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
440 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
441 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
442 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
443 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
444 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
445 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
446 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
447 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
448 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
449 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
450 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
451 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
452 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
453 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
454 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
455 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
456 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
457 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
458 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
459 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
460 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
461 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
462 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
463 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
464 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
465 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
466 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
467 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
468 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
469 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
470 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
471 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
472 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
473 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
474 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
475 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
476 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
477 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
478 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
479 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
480 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
481 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
482 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
483 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
484 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
485 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
486 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
487 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
488 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
489 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
490 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
491 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
492 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
493 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
494 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
495 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
496 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
497 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME60
498 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
499 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
500 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
501 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
502 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
503 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
504 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
505 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
506 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
507 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
508 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
509 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
510 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
511 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
512 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
513 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
514 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
515 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
516 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
517 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
518 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
519 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
520 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
521 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
522 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
523 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
524 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
525 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
526 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
527 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
528 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
529 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
530 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
531 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
532 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
533 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
534 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
535 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
536 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
537 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
538 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
539 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
540 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
541 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
542 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
543 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
544 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
545 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
546 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
547 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
548 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
549 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
550 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
551 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
552 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
553 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
554 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
555 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
556 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
557 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
558 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
559 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
560 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
561 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
562 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
563 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
564 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
565 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
566 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
567 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
568 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
569 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
570 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
571 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
572 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
573 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
574 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
575 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
576 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
577 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
578 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
579 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
580 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
581 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
582 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
583 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
584 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
585 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
586 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
587 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
588 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
589 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
590 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
591 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
592 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
593 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
594 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
595 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
596 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
597 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
598 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
599 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
600 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
601 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
602 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
603 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
604 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
605 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
606 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
607 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
608 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
609 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
610 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
611 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
612 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
613 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
614 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
615 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
616 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
617 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
618 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
619 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
620 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
621 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
622 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
623 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
624 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering10
625 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
626 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
627 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
628 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
629 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
630 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
631 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
632 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
633 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
634 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
635 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
636 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
637 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
638 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
639 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
640 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
641 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
642 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
643 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
644 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
645 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
646 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
647 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
648 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
649 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
650 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
651 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
652 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
653 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
654 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
655 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
656 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
657 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
658 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
659 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
660 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
661 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
662 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
663 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
664 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
665 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
666 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
667 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
668 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
669 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
670 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering40
671 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
672 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
673 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
674 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
675 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
676 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
677 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
678 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
679 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
680 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
681 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
682 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
683 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
684 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
685 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
686 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
687 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
688 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
689 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
690 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
691 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
692 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
693 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
694 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
695 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
696 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
697 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
698 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
699 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
700 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
701 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
702 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
703 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
704 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
705 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering10
706 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
707 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
708 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
709 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
710 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
711 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
712 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
713 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
714 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
715 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
716 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
717 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
718 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
719 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
720 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
721 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE10
722 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE10
723 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
724 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
725 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
726 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
727 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
728 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
729 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
730 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
731 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
732 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
733 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE10
734 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
735 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
736 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
737 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
738 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
739 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
740 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
741 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
742 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก  EE10
743 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
744 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
745 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
746 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
747 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
748 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
749 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
750 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
751 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
752 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
753 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
754 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
755 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
756 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
757 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
758 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
759 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
760 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
761 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
762 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
763 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
764 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
765 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
766 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE10
767 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
768 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
769 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
770 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
771 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
772 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
773 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
774 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
775 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
776 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
777 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
778 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
779 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
780 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
781 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
782 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
783 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
784 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
785 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
786 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
787 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
788 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
789 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
790 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
791 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
792 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
793 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
794 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
795 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
796 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
797 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
798 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
799 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
800 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
801 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
802 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
803 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
804 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
805 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
806 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
807 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
808 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
809 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
810 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
811 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE10
812 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
813 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
814 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
815 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
816 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
817 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
818 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
819 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
820 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
821 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
822 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
823 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
824 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
825 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
826 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
827 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
828 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
829 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
830 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
831 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
832 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
833 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
834 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
835 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
836 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
837 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE10
838 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
839 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
840 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
841 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
842 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
843 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
844 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
845 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
846 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
847 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
848 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
849 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
850 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
851 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
852 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
853 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
854 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
855 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
856 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
857 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
858 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
859 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
860 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
861 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
862 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
863 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
864 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
865 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
866 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
867 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
868 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
869 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
870 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
871 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
872 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
873 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
874 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
875 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
876 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
877 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
878 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
879 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING10
880 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
881 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
882 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING10
883 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
884 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
885 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
886 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
887 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
888 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
889 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
890 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
891 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
892 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
893 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
894 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
895 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
896 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
897 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
898 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
899 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
900 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
901 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
902 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
903 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING10
904 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
905 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING10
906 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
907 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
908 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
909 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
910 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
911 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
912 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
913 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
914 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
915 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
916 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
917 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
918 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
919 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
920 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
921 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
922 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
923 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
924 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
925 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
926 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
927 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
928 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
929 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
930 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
931 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
932 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
933 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
934 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
935 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
936 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
937 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
938 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
939 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
940 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
941 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
942 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
943 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
944 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
945 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
946 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
947 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
948 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
949 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
950 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
951 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
952 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
953 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
954 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
955 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
956 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
957 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
958 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
959 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
960 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
961 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
962 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
963 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
964 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
965 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
966 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
967 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
968 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
969 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
970 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
971 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
972 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
973 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
974 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
975 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
976 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
977 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
978 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
979 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
980 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
981 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
982 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
983 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
984 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
985 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
986 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
987 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
988 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
989 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
990 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
991 B6337551 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering10
992 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
993 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
994 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
995 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
996 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
997 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
998 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
999 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
1000 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
1001 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
1002 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
1003 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
1004 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
1005 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
1006 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
1007 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
1008 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
1009 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
1010 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
1011 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
1012 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
1013 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
1014 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
1015 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
1016 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
1017 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
1018 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
1019 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
1020 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
1021 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
1022 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
1023 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
1024 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
1025 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
1026 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
1027 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
1028 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
1029 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
1030 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
1031 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
1032 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
1033 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
1034 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
1035 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
1036 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
1037 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
1038 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
1039 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
1040 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
1041 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
1042 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
1043 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
1044 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
1045 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering10
1046 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
1047 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
1048 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
1049 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
1050 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
1051 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1052 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1053 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1054 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1055 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1056 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1057 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1058 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1059 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1060 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1061 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1062 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1063 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1064 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1065 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1066 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1067 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1068 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1069 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1070 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1071 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1072 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1073 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1074 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1075 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1076 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1077 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1078 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1079 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1080 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1081 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1082 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1083 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1084 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1085 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.