รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
38 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
39 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
40 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
41 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
42 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
43 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
44 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
45 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
46 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
47 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
48 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
49 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
50 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
51 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
52 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
54 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
55 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
56 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
57 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
58 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
59 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
60 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
61 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
62 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
63 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
64 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
65 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
66 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
67 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
68 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
69 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
70 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
71 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
72 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
73 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
74 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
75 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
76 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
77 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
78 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
79 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
80 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
81 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
82 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
83 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
84 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
85 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
86 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
87 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
88 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
89 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
90 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
91 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering10
92 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
93 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
94 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
95 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
96 B6337551 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering10
97 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
98 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
99 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
100 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
101 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
102 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
103 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
104 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
105 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
106 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
107 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
108 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
109 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
110 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
111 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
112 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
113 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
114 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
115 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
116 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
117 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
118 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
119 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
120 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
121 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
122 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
123 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
124 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
125 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
126 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
127 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
128 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
129 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
130 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
131 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
132 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
133 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
134 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
135 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
136 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
137 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
138 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
139 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
140 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
141 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
142 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
143 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
144 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
145 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
146 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
147 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
148 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
149 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
150 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
151 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
152 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
153 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
154 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
155 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
156 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
157 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
158 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
159 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
160 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
161 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
162 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
163 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
164 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
165 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
166 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
167 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
168 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
169 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
170 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
171 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
172 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
173 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
174 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
175 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
176 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
177 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
178 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
179 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
180 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
181 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
182 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
183 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
184 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
185 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
186 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
188 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
190 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
192 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
194 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
196 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
197 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
199 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
200 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
201 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
202 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
203 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
204 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
205 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
206 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
207 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
208 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
209 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
211 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
212 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
213 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
214 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
215 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
216 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
217 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
218 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING10
219 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
220 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING10
221 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
222 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
223 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
224 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
225 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
226 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
227 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
228 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
229 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
230 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
231 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
232 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
233 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
234 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
235 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
236 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
237 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
238 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
239 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE10
240 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
241 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
242 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
243 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
244 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
245 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
246 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
247 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
248 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
249 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
250 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
251 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
252 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
253 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
254 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
255 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
256 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
257 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
258 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
259 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
260 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
261 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
262 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
263 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
264 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
265 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
266 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
267 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
268 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
269 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
270 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
271 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
272 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
273 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
274 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
275 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
276 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
277 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
278 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
279 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
280 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
281 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
282 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
283 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
284 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
285 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
286 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
287 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
288 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
289 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
290 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
291 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
292 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
293 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
294 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
295 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
296 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
297 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
298 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
299 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
300 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
301 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
302 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
303 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
304 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE10
305 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
306 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
307 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
308 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
309 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
310 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
311 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
312 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
313 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
314 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
315 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
316 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
317 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
318 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
319 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
320 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
321 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
322 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
323 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
324 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
325 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
326 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE10
327 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
328 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
329 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
330 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
331 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE10
332 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE10
333 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
334 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
335 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
336 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
337 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
338 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
339 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
340 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
341 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
342 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
343 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE10
344 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
345 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
346 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
347 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
348 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
349 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
350 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
351 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
352 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE10
353 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
354 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
355 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
356 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
357 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
358 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
359 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
360 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
361 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
362 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
363 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
364 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
365 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
366 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
367 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
368 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
369 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering10
370 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
371 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
372 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
373 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
374 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
375 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
376 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
377 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
378 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
379 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
380 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
381 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
382 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
383 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
384 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
385 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
386 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
387 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
388 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
389 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
390 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
391 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
392 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
393 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
394 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
395 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
396 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
397 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
398 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
399 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
400 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
401 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
402 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
403 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
404 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
405 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
406 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
407 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
408 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
409 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
410 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
411 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
412 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
413 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
414 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
415 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
416 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
417 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
418 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
419 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
420 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
421 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering40
422 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
423 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
424 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
425 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
426 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
427 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
428 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
429 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
430 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
431 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
432 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
433 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
434 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
435 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
436 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
437 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
438 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
439 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
440 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
441 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
442 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
443 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
444 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
445 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
446 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
447 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
448 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
449 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
450 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
451 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
452 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
453 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
454 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
455 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
456 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
457 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
458 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
459 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
460 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
461 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
462 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
463 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
464 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
465 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering10
466 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
467 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
468 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
469 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
470 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
471 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
472 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
473 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
474 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
475 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
476 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
477 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
478 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
479 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
480 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
481 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
482 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
483 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
484 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
485 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
486 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
487 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
488 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
489 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
490 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
491 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
492 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
493 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
494 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
495 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
496 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
497 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
498 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
499 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
500 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
501 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
502 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
503 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
504 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
505 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
506 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
507 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
508 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
509 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
510 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
511 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
512 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
513 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
514 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
515 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
516 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
517 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
518 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
519 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
520 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
521 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
522 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
523 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
524 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
525 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
526 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
527 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
528 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
529 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
530 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
531 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
532 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
533 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
534 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
535 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
536 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
537 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
538 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
539 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
540 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
541 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
542 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
543 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
544 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
545 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
546 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
547 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
548 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
549 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
550 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
551 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
552 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
553 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
554 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
555 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
556 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
557 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
558 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
559 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
560 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
561 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
562 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
563 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
564 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
565 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
566 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
567 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
568 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
569 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
570 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
571 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
572 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
573 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
574 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
575 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
576 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME60
577 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
578 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
579 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
580 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
581 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
582 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
583 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
584 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
585 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
586 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
587 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
588 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
589 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
590 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
591 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
592 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
593 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
594 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
595 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
596 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
597 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
598 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
599 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
600 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
601 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
602 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
603 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
604 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
605 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
606 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
607 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
608 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
609 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
610 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
611 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
612 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
613 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
614 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
615 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
616 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
617 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
618 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
619 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
620 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
621 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
622 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
623 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
624 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
625 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
626 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
627 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
628 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
629 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
630 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
631 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
632 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
633 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
634 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
635 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
636 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
637 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
638 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
639 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
640 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
641 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
642 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
643 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
644 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
645 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
646 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
647 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
648 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
649 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
650 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
651 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
652 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
653 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
654 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
655 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
656 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
657 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
658 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
659 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
660 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
661 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
662 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering10
663 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
664 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
665 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
666 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
667 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
668 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
669 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
670 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
671 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
672 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
673 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
674 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
675 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
676 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
677 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
678 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
679 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
680 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
681 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
682 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
683 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
684 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
685 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
686 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
687 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
688 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
689 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
690 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
691 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
692 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
693 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
694 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
695 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
696 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
697 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
698 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
699 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
700 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
701 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
702 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
703 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
704 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
705 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
706 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
707 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
708 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
709 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
710 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
711 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
712 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
713 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
714 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
715 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
716 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
717 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
718 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
719 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
720 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
721 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
722 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
723 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
724 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
725 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
726 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
727 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
728 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
729 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
730 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A60
731 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
732 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A60
733 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
734 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
735 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
736 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
737 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
738 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A60
739 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
740 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
741 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A60
742 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A60
743 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
744 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A60
745 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
746 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A60
747 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A60
748 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A60
749 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A60
750 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A60
751 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A60
752 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
753 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A60
754 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A60
755 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A60
756 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A60
757 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A60
758 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
759 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A60
760 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A60
761 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A60
762 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
763 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
764 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
765 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A60
766 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A60
767 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A60
768 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
769 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A60
770 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
771 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
772 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
773 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
774 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A10
775 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A60
776 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A60
777 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A60
778 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
779 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
780 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
781 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A60
782 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
783 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A60
784 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
785 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A10
786 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A60
787 B6322946 นายประกอบ ฤกษ์งาม  N/A10
788 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
789 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A60
790 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
791 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A60
792 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
793 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A60
794 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A60
795 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
796 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A60
797 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
798 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A60
799 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A10
800 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A60
801 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
802 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A60
803 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A10
804 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
805 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A60
806 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
807 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
808 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
809 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
810 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
811 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A60
812 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A60
813 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
814 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A60
815 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
816 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
817 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
818 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
819 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A60
820 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
821 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
822 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A60
823 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
824 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A10
825 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
826 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A60
827 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
828 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A60
829 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
830 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
831 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A60
832 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A60
833 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
834 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A60
835 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A10
836 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A60
837 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A60
838 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A60
839 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A60
840 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A10
841 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A60
842 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A60
843 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A60
844 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A60
845 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A60
846 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A60
847 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
848 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
849 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
850 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A60
851 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A60
852 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A60
853 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A60
854 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
855 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
856 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A60
857 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A60
858 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
859 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A60
860 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
861 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
862 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
863 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A60
864 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A60
865 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A60
866 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
867 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
868 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
869 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
870 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
871 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
872 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
873 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A60
874 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
875 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
876 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
877 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
878 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A60
879 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
880 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
881 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A60
882 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A60
883 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A60
884 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
885 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
886 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A60
887 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
888 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
889 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
890 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
891 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
892 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
893 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
894 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE10
895 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
896 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
897 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
898 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
899 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
900 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE10
901 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
902 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE10
903 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
904 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
905 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
906 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
907 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
908 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
909 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
910 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
911 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
912 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
913 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
914 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
915 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
916 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE10
917 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
918 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
919 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
920 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
921 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
922 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
923 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
924 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
925 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
926 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
927 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
928 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
929 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
930 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
931 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
932 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
933 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
934 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
935 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
936 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
937 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
938 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
939 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
940 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
941 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
942 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
943 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
944 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
945 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
946 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
947 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
948 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
949 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
950 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
951 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
952 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
953 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
954 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
955 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
956 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
957 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
958 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
959 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
960 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
961 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
962 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
963 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
964 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
965 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING10
966 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
967 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING10
968 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
969 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
970 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
971 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
972 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
973 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering10
974 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
975 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
976 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
977 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
978 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
979 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
980 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
981 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
982 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
983 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
984 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
985 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
986 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
987 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
988 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
989 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
990 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
991 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
992 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
993 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
994 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
995 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
996 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
997 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
998 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
999 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
1000 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE10
1001 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
1002 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
1003 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
1004 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
1005 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
1006 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
1007 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
1008 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
1009 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
1010 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
1011 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
1012 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
1013 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
1014 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
1015 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
1016 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
1017 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
1018 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
1019 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
1020 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
1021 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
1022 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
1023 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
1024 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
1025 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
1026 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
1027 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
1028 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
1029 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
1030 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
1031 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
1032 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
1033 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
1034 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
1035 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering10
1036 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
1037 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
1038 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
1039 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
1040 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
1041 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering10
1042 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
1043 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
1044 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
1045 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
1046 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
1047 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
1048 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
1049 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering10
1050 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering10
1051 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
1052 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
1053 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
1054 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
1055 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
1056 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
1057 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
1058 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
1059 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
1060 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
1061 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
1062 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
1063 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
1064 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
1065 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
1066 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
1067 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
1068 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
1069 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
1070 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
1071 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
1072 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
1073 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
1074 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
1075 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
1076 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
1077 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
1078 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
1079 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
1080 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
1081 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
1082 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
1083 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
1084 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
1085 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.