รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
38 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
39 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
40 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering
41 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
42 B6337551 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering
43 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
44 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering
45 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering
46 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
47 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
48 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering
49 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering
50 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
51 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering
52 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
53 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering
54 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering
55 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering
56 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering
57 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
58 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
59 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering
60 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering
61 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering
62 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
63 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering
64 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
65 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering
66 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering
67 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering
68 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering
69 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
70 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering
71 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
72 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering
73 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering
74 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
75 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering
76 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
77 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering
78 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering
79 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
80 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering
81 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering
82 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering
83 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering
84 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering
85 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering
86 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering
87 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering
88 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering
89 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
90 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering
91 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
92 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering
93 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering
94 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering
95 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering
96 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering
97 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering
98 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
99 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering
100 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
101 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering
102 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering
103 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering
104 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering
105 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering
106 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering
107 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering
108 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering
109 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering
110 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering
111 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering
112 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering
113 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering
114 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering
115 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering
116 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering
117 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering
118 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
119 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering
120 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering
121 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering
122 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering
123 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering
124 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering
125 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
126 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering
127 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering
128 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
129 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering
130 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering
131 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE
132 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE
133 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE
134 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE
135 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE
136 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE
137 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE
138 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE
139 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE
140 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE
141 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE
142 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE
143 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE
144 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE
145 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE
146 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE
147 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE
148 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE
149 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE
150 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE
151 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE
152 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE
153 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE
154 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE
155 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE
156 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE
157 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE
158 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE
159 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE
160 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE
161 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
162 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
163 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE
164 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE
165 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE
166 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE
167 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE
168 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE
169 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE
170 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
171 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE
172 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE
173 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE
174 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING
175 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING
176 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING
177 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
178 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING
179 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING
180 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING
181 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING
182 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING
183 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
184 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
185 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING
186 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
187 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING
188 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING
189 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
190 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING
191 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
192 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING
193 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
194 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
195 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
196 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
197 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
198 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
199 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
200 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING
201 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING
202 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
203 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING
204 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING
205 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING
206 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING
207 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING
208 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
209 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
210 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING
211 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING
212 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING
213 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
214 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
215 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING
216 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
217 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING
218 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING
219 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING
220 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING
221 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING
222 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING
223 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING
224 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
225 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
226 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING
227 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING
228 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME
229 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE
230 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE
231 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
232 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE
233 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
234 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
235 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
236 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
237 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
238 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
239 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
240 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
241 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
242 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE
243 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
244 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
245 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
246 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
247 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
248 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
249 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
250 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE
251 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
252 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
253 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
254 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
255 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
256 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
257 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE
258 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
259 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
260 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
261 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
262 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
263 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
264 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
265 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
266 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
267 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
268 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
269 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE
270 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE
271 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE
272 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE
273 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE
274 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE
275 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE
276 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
277 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE
278 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE
279 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE
280 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE
281 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE
282 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE
283 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE
284 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE
285 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE
286 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE
287 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE
288 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE
289 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE
290 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE
291 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE
292 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE
293 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
294 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE
295 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE
296 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE
297 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE
298 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE
299 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE
300 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE
301 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE
302 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE
303 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE
304 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE
305 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE
306 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE
307 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
308 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE
309 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE
310 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
311 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE
312 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE
313 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE
314 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE
315 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE
316 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE
317 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE
318 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
319 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE
320 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE
321 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE
322 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE
323 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
324 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE
325 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
326 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE
327 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE
328 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE
329 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE
330 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE
331 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE
332 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE
333 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE
334 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
335 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
336 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE
337 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
338 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ จิรกรพงศ์  EE
339 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
340 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
341 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE
342 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE
343 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE
344 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE
345 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE
346 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
347 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE
348 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE
349 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE
350 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE
351 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE
352 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE
353 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
354 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE
355 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE
356 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE
357 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE
358 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE
359 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE
360 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE
361 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE
362 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE
363 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE
364 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE
365 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE
366 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE
367 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE
368 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE
369 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
370 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering
371 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering
372 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering
373 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering
374 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
375 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
376 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
377 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
378 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
379 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
380 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering
381 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
382 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering
383 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
384 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
385 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
386 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering
387 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering
388 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
389 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering
390 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
391 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
392 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering
393 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering
394 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
395 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering
396 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering
397 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
398 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering
399 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
400 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering
401 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
402 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering
403 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering
404 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
405 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
406 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
407 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering
408 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering
409 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
410 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering
411 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering
412 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering
413 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
414 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
415 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering
416 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering
417 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering
418 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering
419 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering
420 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering
421 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
422 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
423 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering
424 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering
425 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering
426 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering
427 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering
428 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering
429 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering
430 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering
431 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering
432 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
433 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering
434 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering
435 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering
436 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering
437 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering
438 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering
439 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering
440 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering
441 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering
442 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering
443 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering
444 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering
445 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering
446 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering
447 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering
448 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering
449 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering
450 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering
451 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering
452 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering
453 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
454 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering
455 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
456 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering
457 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering
458 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
459 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering
460 B6316990 นายพชร ฉายเพชร  Environmental Engineering
461 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering
462 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering
463 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering
464 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering
465 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering
466 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
467 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering
468 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering
469 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering
470 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
471 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
472 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering
473 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering
474 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering
475 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering
476 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering
477 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
478 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering
479 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering
480 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering
481 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering
482 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering
483 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering
484 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering
485 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering
486 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering
487 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering
488 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering
489 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering
490 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering
491 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering
492 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering
493 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering
494 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering
495 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering
496 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering
497 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering
498 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering
499 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering
500 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering
501 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering
502 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering
503 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering
504 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering
505 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
506 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering
507 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering
508 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering
509 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering
510 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering
511 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering
512 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering
513 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE
514 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
515 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE
516 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
517 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE
518 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE
519 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE
520 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
521 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE
522 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE
523 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
524 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE
525 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
526 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE
527 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
528 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
529 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE
530 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE
531 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE
532 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
533 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
534 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE
535 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE
536 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
537 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE
538 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE
539 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
540 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE
541 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
542 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
543 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
544 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE
545 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE
546 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE
547 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
548 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
549 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
550 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE
551 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
552 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
553 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
554 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
555 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
556 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
557 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE
558 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE
559 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
560 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME
561 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME
562 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
563 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME
564 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME
565 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME
566 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME
567 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME
568 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME
569 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME
570 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME
571 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME
572 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME
573 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME
574 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME
575 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME
576 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME
577 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME
578 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME
579 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
580 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME
581 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME
582 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME
583 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME
584 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME
585 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
586 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME
587 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME
588 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME
589 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME
590 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME
591 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME
592 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME
593 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME
594 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME
595 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME
596 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME
597 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME
598 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME
599 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME
600 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
601 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME
602 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME
603 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME
604 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
605 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME
606 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME
607 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
608 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
609 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
610 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
611 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
612 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
613 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
614 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
615 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
616 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
617 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
618 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
619 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
620 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
621 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
622 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
623 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
624 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
625 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
626 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
627 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
628 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
629 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
630 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
631 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
632 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
633 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
634 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
635 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
636 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
637 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
638 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
639 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
640 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
641 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
642 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
643 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
644 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
645 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
646 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
647 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
648 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
649 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
650 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
651 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
652 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
653 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
654 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
655 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
656 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
657 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
658 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
659 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
660 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
661 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
662 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering
663 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering
664 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering
665 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering
666 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering
667 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering
668 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering
669 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering
670 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering
671 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering
672 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering
673 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering
674 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering
675 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering
676 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering
677 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering
678 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering
679 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering
680 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering
681 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
682 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering
683 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering
684 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering
685 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering
686 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering
687 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering
688 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering
689 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering
690 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
691 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering
692 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering
693 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering
694 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering
695 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering
696 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering
697 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering
698 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering
699 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering
700 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering
701 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering
702 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering
703 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering
704 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering
705 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering
706 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
707 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering
708 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering
709 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering
710 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering
711 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering
712 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering
713 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
714 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering
715 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering
716 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering
717 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering
718 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering
719 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering
720 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering
721 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
722 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
723 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
724 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering
725 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
726 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
727 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A
728 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A
729 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A
730 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A
731 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A
732 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A
733 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
734 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A
735 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A
736 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A
737 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A
738 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A
739 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A
740 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A
741 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A
742 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A
743 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A
744 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A
745 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A
746 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A
747 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A
748 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A
749 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A
750 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A
751 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A
752 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A
753 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A
754 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A
755 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
756 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
757 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A
758 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A
759 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
760 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A
761 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A
762 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A
763 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A
764 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A
765 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A
766 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A
767 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A
768 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A
769 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A
770 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A
771 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A
772 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A
773 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
774 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A
775 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A
776 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A
777 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A
778 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A
779 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A
780 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A
781 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A
782 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A
783 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A
784 B6322946 นายประกอบ ฤกษ์งาม  N/A
785 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A
786 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
787 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A
788 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A
789 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A
790 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A
791 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A
792 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A
793 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
794 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A
795 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A
796 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A
797 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A
798 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A
799 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A
800 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
801 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A
802 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A
803 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
804 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A
805 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A
806 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A
807 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A
808 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A
809 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A
810 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A
811 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A
812 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A
813 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A
814 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A
815 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A
816 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A
817 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
818 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A
819 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
820 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A
821 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
822 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A
823 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A
824 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A
825 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
826 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A
827 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A
828 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
829 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A
830 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A
831 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A
832 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A
833 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A
834 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A
835 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A
836 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A
837 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
838 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A
839 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A
840 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A
841 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A
842 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A
843 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A
844 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
845 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A
846 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
847 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A
848 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A
849 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
850 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A
851 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A
852 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A
853 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A
854 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A
855 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
856 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A
857 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A
858 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A
859 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
860 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A
861 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A
862 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A
863 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A
864 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A
865 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A
866 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A
867 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A
868 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A
869 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A
870 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
871 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A
872 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A
873 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A
874 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A
875 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A
876 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A
877 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A
878 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A
879 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A
880 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
881 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A
882 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A
883 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A
884 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A
885 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A
886 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A
887 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A
888 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A
889 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE
890 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE
891 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE
892 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE
893 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE
894 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE
895 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE
896 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE
897 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE
898 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE
899 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE
900 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
901 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE
902 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE
903 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE
904 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
905 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
906 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE
907 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE
908 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE
909 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE
910 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE
911 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
912 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE
913 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
914 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
915 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE
916 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
917 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE
918 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE
919 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE
920 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE
921 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
922 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE
923 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
924 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE
925 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE
926 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
927 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE
928 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
929 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE
930 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
931 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
932 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
933 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
934 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
935 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
936 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
937 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
938 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
939 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
940 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
941 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
942 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
943 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
944 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
945 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
946 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
947 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
948 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
949 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
950 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
951 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
952 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร สิทธิมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
953 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
954 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
955 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
956 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
957 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
958 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
959 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
960 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
961 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
962 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING
963 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING
964 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING
965 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING
966 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING
967 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING
968 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING
969 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING
970 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING
971 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING
972 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering
973 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering
974 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE
975 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE
976 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE
977 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE
978 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE
979 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE
980 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE
981 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE
982 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE
983 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE
984 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE
985 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE
986 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE
987 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE
988 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE
989 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE
990 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE
991 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE
992 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE
993 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE
994 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE
995 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE
996 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE
997 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE
998 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE
999 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE
1000 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE
1001 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE
1002 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE
1003 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE
1004 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE
1005 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE
1006 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE
1007 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
1008 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE
1009 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE
1010 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE
1011 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
1012 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE
1013 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE
1014 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE
1015 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE
1016 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE
1017 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE
1018 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE
1019 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE
1020 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE
1021 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE
1022 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE
1023 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE
1024 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE
1025 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
1026 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE
1027 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE
1028 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE
1029 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE
1030 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
1031 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE
1032 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering
1033 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering
1034 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering
1035 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering
1036 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering
1037 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering
1038 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering
1039 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering
1040 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering
1041 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering
1042 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering
1043 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering
1044 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering
1045 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering
1046 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering
1047 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
1048 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
1049 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering
1050 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering
1051 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering
1052 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering
1053 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering
1054 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering
1055 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering
1056 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
1057 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering
1058 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering
1059 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering
1060 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
1061 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
1062 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering
1063 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering
1064 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering
1065 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
1066 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering
1067 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering
1068 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering
1069 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering
1070 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering
1071 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering
1072 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
1073 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering
1074 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
1075 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
1076 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering
1077 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering
1078 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering
1079 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering
1080 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering
1081 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering
1082 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
1083 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering
1084 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
1085 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.