รายชื่อนศ.
รายวิชา532315 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
2 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
3 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
4 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
5 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
6 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
7 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
8 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
9 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
10 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
11 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
12 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
13 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
14 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
15 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
16 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
17 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
18 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
19 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
20 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
21 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
22 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
23 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
24 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
25 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
26 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
27 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
28 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
29 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
30 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
31 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
32 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
33 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
34 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
35 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
36 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
37 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
38 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
39 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
40 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
41 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
42 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
43 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
44 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
45 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
46 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
47 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
48 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
49 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
50 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
51 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
52 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
53 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
54 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
55 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
56 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
57 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
58 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
59 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
60 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.