รายชื่อนศ.
รายวิชา528215 : PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
2 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
3 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
4 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PE10
5 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
6 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
7 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
8 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
9 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
10 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
11 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
12 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
13 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
14 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
15 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
16 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
17 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
18 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE10
19 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
20 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
21 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
22 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
23 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
24 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
25 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
26 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
27 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
28 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
29 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
30 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
31 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
32 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
33 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
34 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
35 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
36 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
37 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
38 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
39 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
40 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE60
41 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
42 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
43 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
44 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
45 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
46 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
47 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
48 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
49 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
50 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
51 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE60
52 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
53 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
54 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
55 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
56 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
57 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
58 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
59 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
60 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
61 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
62 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
63 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
64 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
65 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
66 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
67 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
68 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
69 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
70 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.