รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
8 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
11 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A60
12 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A60
13 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
14 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
15 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
16 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
17 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
18 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
19 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
20 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
21 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
22 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
23 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
24 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
25 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
26 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
27 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
30 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
31 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
32 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
33 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
34 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.