รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering
2 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
3 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
4 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
5 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering
6 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering
7 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering
8 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering
9 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
10 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A
11 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A
12 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A
13 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A
14 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
15 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A
16 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
17 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
18 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A
19 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
20 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
21 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE
22 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
23 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
24 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING
25 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING
26 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING
27 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING
28 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING
29 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING
30 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING
31 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING
32 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering
33 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.