รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
2 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
3 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
4 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
5 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING10
6 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
7 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
8 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING10
9 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
10 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
11 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
12 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
13 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE10
14 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
15 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A60
16 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
17 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
18 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
19 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
20 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
21 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A60
22 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A10
23 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A10
24 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A60
25 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
26 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
27 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
28 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
29 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
30 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
31 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
33 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.