รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
3 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
8 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
9 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
10 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
11 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
16 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering10
17 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
18 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
19 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A60
20 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A60
21 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
22 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
23 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE60
24 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
25 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE10
26 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
27 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
28 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
29 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING10
30 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
31 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
32 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.