รายชื่อนศ.
รายวิชา900010 : ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 D6110062 นายบุญรัตน์ ทารัตน์  CHEMISTRY
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 D6110253 นางสาวอรพิน จันตะแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 D6300562 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 D6110758 นายสุเมธ ชมภูธวัช  BIOTECHNOLOGY
5 M6202330 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสกุลเตียว  BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE
6 M6203405 นายเมธาสิทธิ์ เกษมณี  BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE
7 D6200497 นางสาวสิริจรรยา ธงชัยไตรวัฒน์  BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 D6110604 นายณัฐวุฒิ สมพงษ์  ELECTRICAL ENGINEERING
9 D6110581 นายเกื้อกูล กองกาญจนะ  ELECTRICAL ENGINEERING
10 D6110574 นางสาวสุภาธิณี กรสิงห์  ELECTRICAL ENGINEERING
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
11 D6200831 นางสาวชนกานต์ ก้านเหลือง  DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)
12 D6200848 นายอิสรา ชื่นตา  DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.