รายชื่อนศ.
รายวิชา529204 : ENGINEERING ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
2 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE40
3 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE40
4 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
5 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
6 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
7 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
8 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
9 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
10 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
11 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
12 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
13 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
14 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.