รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
4 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
5 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
6 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A60
7 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A60
8 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว  N/A60
9 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A60
10 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
11 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
12 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A10
13 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
14 B6311070 นางสาวจตุษตา พุ่มพะเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
16 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
17 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
18 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
19 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
20 B6308803 นางสาวเบญจภรณ์ ประเสริฐสังข์  Geological Engineering10
21 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
22 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
23 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
24 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
25 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
26 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
27 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
28 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
29 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
30 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา  CE10
33 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
34 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
35 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
36 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
37 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering10
38 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.