รายชื่อนศ.
รายวิชา202213 : GLOBALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
9 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
10 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
13 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
15 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
16 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
17 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
18 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
20 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
21 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
22 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
23 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE40
24 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
25 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE40
26 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE40
27 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE40
28 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
29 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
30 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
31 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
32 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering60
37 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering40
38 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
39 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
40 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
41 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
45 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.