รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
2 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
3 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
4 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
5 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
6 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
7 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
8 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
9 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
10 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
13 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
16 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
25 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
26 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
27 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
28 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.