รายชื่อนศ.
รายวิชา536211 : MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
2 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
3 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
4 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
5 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
6 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
7 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
8 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
9 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
10 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
11 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
12 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
13 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
14 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
15 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
16 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
17 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
18 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
19 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
20 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
21 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
22 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
23 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
24 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
25 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
26 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
27 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
28 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
29 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
30 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
31 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
32 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
33 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
34 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
35 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
36 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
37 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
38 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา  Automotive Engineering10
39 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
40 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
41 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
42 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
43 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
44 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
45 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
46 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
47 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
48 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
49 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
50 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
51 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
52 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
53 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
54 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
55 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
56 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
57 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
58 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.