รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
2 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE60
14 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE60
15 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
16 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
17 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
18 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
19 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
20 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
21 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
22 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
23 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
24 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING60
27 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.