รายชื่อนศ.
รายวิชา533466 : INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
2 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE40
3 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
4 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE40
5 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
6 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE40
7 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE40
8 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE40
9 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE40
10 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE40
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
12 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
13 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.