รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
3 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY
5 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering
12 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering
13 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering
14 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
15 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering
16 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
17 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
18 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering
19 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
20 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering
21 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
22 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering
23 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
24 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering
25 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
26 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering
27 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering
28 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering
29 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE
30 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE
31 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE
32 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE
33 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE
34 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
35 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE
36 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE
37 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE
38 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE
39 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE
40 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE
41 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING
42 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
43 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING
44 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING
45 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING
46 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING
47 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
48 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
49 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING
50 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING
51 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING
52 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
53 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING
54 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME
55 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE
56 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
57 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
58 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
59 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
60 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
61 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE
62 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
63 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
64 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE
65 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
66 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE
67 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
68 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE
69 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE
70 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
71 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE
72 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE
73 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE
74 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE
75 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE
76 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE
77 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE
78 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE
79 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
80 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE
81 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE
82 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE
83 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
84 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE
85 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE
86 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE
87 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE
88 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering
89 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering
90 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering
91 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering
92 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering
93 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
94 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
95 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
96 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering
97 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering
98 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
99 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
100 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering
101 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering
102 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering
103 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering
104 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering
105 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering
106 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering
107 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering
108 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering
109 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering
110 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
111 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering
112 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering
113 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering
114 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering
115 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering
116 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering
117 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering
118 B6308803 นางสาวเบญจภรณ์ ประเสริฐสังข์  Geological Engineering
119 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering
120 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering
121 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering
122 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering
123 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering
124 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
125 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering
126 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE
127 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE
128 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
129 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE
130 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
131 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
132 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
133 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
134 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
136 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
137 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
138 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
140 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
141 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
142 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
144 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering
145 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering
146 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering
147 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
148 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering
149 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
150 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering
151 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering
152 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
153 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
154 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering
155 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
156 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering
157 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
158 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering
159 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering
160 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering
161 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว  N/A
162 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A
163 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A
164 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A
165 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
166 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A
167 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
168 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A
169 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A
170 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A
171 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A
172 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A
173 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A
174 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A
175 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
176 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A
177 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A
178 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
179 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
180 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A
181 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A
182 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A
183 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ  N/A
184 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  N/A
185 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A
186 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A
187 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A
188 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A
189 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A
190 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A
191 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A
192 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์  N/A
193 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
194 B6317867 นายพัชร สุนทรนนท์  N/A
195 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE
196 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
197 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
198 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
199 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE
200 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE
201 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
202 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
203 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
204 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
205 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
206 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
207 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE
208 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE
209 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE
210 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE
211 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE
212 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE
213 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering
214 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
215 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
216 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
217 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
218 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering
219 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering
220 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering
221 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
222 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering
223 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering
224 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
225 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.