รายชื่อนศ.
รายวิชา530233 : HYDROLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
2 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE
3 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
4 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE
5 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
6 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE
7 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE
8 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE
9 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE
10 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE
11 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE
12 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE
13 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE
14 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE
15 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
16 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
17 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
18 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE
19 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
20 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE
21 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE
22 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE
23 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE
24 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE
25 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
26 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
27 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE
28 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
29 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
30 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE
31 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
32 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE
33 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE
34 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE
35 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE
36 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE
37 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
38 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE
39 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
40 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
41 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE
42 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE
43 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE
44 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE
45 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
46 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
47 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
48 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
49 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
50 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE
51 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE
52 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
53 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
54 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
55 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
56 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE
57 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE
58 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE
59 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE
60 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE
61 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE
62 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE
63 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE
64 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE
65 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
66 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
67 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
68 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
69 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE
70 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
71 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
72 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
73 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE
74 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE
75 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE
76 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE
77 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE
78 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE
79 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE
80 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
81 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE
82 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
83 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE
84 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
85 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE
86 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
87 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE
88 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE
89 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
90 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE
91 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE
92 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
93 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE
94 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.