รายชื่อนศ.
รายวิชา582211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
2 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering10
3 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
4 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering10
5 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering10
6 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering10
7 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
8 B6337766 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์  Civil Engineering10
9 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering10
10 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
11 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์  Mechanical Engineering10
12 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
13 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
14 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
15 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
16 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  Mechanical Engineering10
17 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  Mechanical Engineering10
18 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE  Mechanical Engineering10
19 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
20 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering10
21 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO  Petrochemical and Polymer Engineering10
22 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering10
23 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.