รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
2 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering10
3 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
4 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering10
5 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering10
6 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
7 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
8 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
9 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
10 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
11 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering10
12 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering10
13 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
14 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
15 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
16 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
17 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
18 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
19 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
20 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
21 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering10
22 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
23 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering10
24 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์  Mechatronics Engineering10
25 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering10
26 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
27 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
28 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
29 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
30 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
31 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์  Mechatronics Engineering10
32 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
33 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
34 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
35 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
36 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering10
37 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
38 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering10
39 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering10
40 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
41 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
42 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
43 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
44 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
45 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
46 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
47 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
49 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
50 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING10
51 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
52 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
53 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
54 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
55 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
56 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
57 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
58 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
59 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
60 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
61 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
62 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
63 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
64 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING10
65 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
66 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.