รายชื่อนศ.
รายวิชา525215 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME
2 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME
3 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
4 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME
5 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
6 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME
7 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
8 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME
9 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
10 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
11 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
12 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME
13 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
14 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
15 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
16 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
17 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
18 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
19 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME
20 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
21 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
22 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
23 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME
24 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME
25 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
26 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
27 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME
28 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME
29 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
30 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME
31 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME
32 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
33 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME
34 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
35 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME
36 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
37 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME
38 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME
39 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME
40 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME
41 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME
42 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
43 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME
44 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
45 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
46 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME
47 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.