รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม24
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE
2 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering
4 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE
5 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE
6 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING
7 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING
8 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
9 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
10 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
11 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE
12 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
13 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME
14 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering
17 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering
18 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering
19 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A
20 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A
21 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A
22 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A
23 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A
24 B6321079 นายอัษฎาวุฒิ ขจรกลิ่น  N/A
25 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A
26 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
27 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A
28 B6321567 นางสาววิมลเลขา ราชโยธา  N/A
29 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A
30 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A
31 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A
32 B6319007 นางสาวปาริฉัตร แก้วหานาม  N/A
33 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE
34 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE
35 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE
36 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
37 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING
38 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING
39 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE
40 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.