รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
4 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
5 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
6 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
11 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
12 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
13 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
14 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
15 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
16 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
17 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
18 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
19 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
20 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
21 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
22 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A10
24 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A10
25 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A10
26 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
27 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A10
28 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A10
29 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
30 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A10
31 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A10
32 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
33 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
34 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A10
35 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A10
36 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A10
37 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
38 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
39 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
40 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
41 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.