รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering
2 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE
3 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE
4 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
5 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE
6 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A
7 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A
8 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A
9 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
10 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
11 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A
12 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A
13 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A
14 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
15 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A
16 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
17 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A
18 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A
19 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A
20 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME
22 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE
23 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering
24 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering
25 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
26 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering
27 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE
28 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE
29 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE
30 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE
31 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE
32 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
33 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
34 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING
35 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
36 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
37 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering
38 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
39 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering
40 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.