รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering
2 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering
3 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE
4 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering
5 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING
6 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A
8 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A
9 B6317454 นายจีรยุทธ ส่องกระโทก  N/A
10 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering
11 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering
12 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering
13 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME
14 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME
15 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME
16 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE
17 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
18 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE
19 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering
20 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering
21 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering
22 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering
23 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
24 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering
25 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
26 B6300500 นายศุภวัฒน์ สะเดา  ChemE
27 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE
28 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE
29 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE
30 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
31 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
32 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING
33 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE
34 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE
35 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE
36 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE
37 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering
38 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering
39 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering
40 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering
41 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering
42 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.